no-img
ورلدکده

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات - ورلدکده

ورلدکده

ادامه مطلب

zip
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات
zip
مهر ۱۲, ۱۳۹۸

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات


مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

در این مطلب از سایت ورلدکده می خواهیم توضیحاتی در مورد مفاهیم پایه فناوری اطلاعات توضیحاتی را برای شاما ارائه کنیم. کامپیوتر ماشینی است که سه کار انجام میدهد : ورودی ساخت یافته را میپذیرد، آن را بر طبق قوانین از پیش تعریف شده ای پـردازش میکنـد، و نتـایج را بـه عنوان خروجی نمایش میدهد.

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

واحد پردازش مرکزی :

واحـد پـردازش مرکـزی بـا حـروف اختصـاری CPU) Unit Processing Central ) واحـد محاسباتی و کنترلی کامپیوتر است که دستورالعمل هـا را تفسـیر و اجـرا میکنـد. کامپیوترهای بزرگ و مینی کامپیوتر های قدیمی بردهایی پـر از مـدارهای مجتمـع داشته اند که عمل واحد پردازش مرکزی را انجام داده اسـت. واحـدهای پـردازش مرکزی ، تراشـه هـایی کـه ریـز پردازنـده نامیـده میشـوند ، امکـان سـاخت کامپیوترهای شخصی و ایستگاههای کاری را میسر ساخته اند. در اصطلاح عامیانه CPU به عنوان مغز کامپیوتر شناخته میشود.

سخت افزار :

سخت افزار عبارتست از تجهیزات فیزیکی که سیستم کامپیوتری را تشکیل میدهنـد از جمله نمایشگر ( مونیتور )، چاپگر ، صـفحه کلیـد ، کابلـها و غـیره . سـخت افزار به همراه نرم افزار برای انجام وظایف بر روی کامپیوتر کار میکند. سخت افزار از تعدادی قطعات تشکیل میشود که هر کدام کاربرد مشخصی دارند.

نرم افزار :

نرم افزار (ware Soft ) یا برنامه های کامپیوتری دستور العملهایی هسـتند کـه باعث کار کردن سخت افزاری (Hardware ) میشوند. نرم افزار سیستم ( سیسـتمهای عامل ) که کار کامپیوتر را کـنترل میکننـد و برنامـه هـای کـاربردی ماننـد برنامه های واژه پردازی صفحه گسترده ها ، پایگاه داده ها که وظایف را برای کاربران کامپیوتر انجام میدهند ، دو نوع اصلی نرم افزار هستند. نرم افـزار شبکه که باعث ارتباط گروهی از کامپیوتر هـا میشـود و نـرم افـزار برنامـه
نویسی که ابزار هایی را برای نوشتن برنامه هـا در اختیـار برنامـه نویسـان  قرار میدهد دو گروه اضافی دیگر هستند.

انواع کامپیوتر :

کامپیوتر ها را به صورت سوپر کامپیوتر ، کامپیوترهـای بـزرگ ، سـوپر مـینی کامپیوتر ، مینی کامپیوترها، ایستگاه های کاری و ریز کامپیوترهـا رده بنـدی
میکنند.

سوپر کامپیوتر ، ابر کامپیوتر :

سوپر کامپیوتر عبارتست از یک کامپیوتر بزرگ فوق العاده سریع و گران قیمـت که برای انجام محاسبات پیچیده و پیشرفته مورد استفاده قرار میگیرد. به عنوان مثال این نوع کامپیوتر میتواند تعداد محاسبات بی شماری را برای رسم و حرکـت دادن یک سفینه فضایی در یک تصویر متحرک انجام دهـد. ابـر کـامپیوتر هـا در مواردی چون پیش بینی وضع هوا ، مدل سازی و شبیه سازی علمی و کشف منابع نفتی و …. مورد استفاده قرار میگیرد.

کامپیوتر شخصی :

کامپیوتر شخصی ( Computer Personal ، (با علامت اختصاری PC کامپیوتری است کـه برای استفاده اشخاص طراحی شده است. کامپیوتر های شخصـی نیـازی بـه اشـتراک گذاری منابع پردازشی ، دیسک و چاپگر با کامپیوترهای دیگر ندارند. ایـده و فکر کامپیوتر شخصی حداقل بطور اولیه آزاد کردن افراد از وابستگی به منافع مرکز اطلاع رسانی و تکنولوژی اطلاعات شدیداً کنترل شونده کامپیوتر های بزرگ و کوچک بوده است. مثلاً در یـک سـازمان
یا شرکت ، مدیران داده پردازی دارای اختیار بلا منازع در انتخاب برنامه ها و قالب داده هایی بودند که افراد باید مورد استفاده قرار میدادند.

کامپیوتر Laptop :

کامپیوتر Laptop ،کامپیوتری کوچک و قابل حمل میباشد کـه دارای صـفحه تصـویر مسطح و صفحه کلیدی است که روی هم تا میشوند . کامپیوتر های Laptop کـه بـا باتری کار میکنند اغلب دارای یک صفحه تصویر LCD ) نمایشگر کریستال مـایع ) میباشند. بعضی از مدلها میتوانند با یک ایستگاه جفت شوند و بـه عنـوان یـک سیستم رومیزی کامل در دفتر عمل کنند. در بعضی از کامپیوتر های Laptop مجموعه ای از برنامه های کاربردی تجاری در ROM تعبیه شده است.

کامپیوتر آنالوگ :

کامپیوتر قیاسی یا آنالوگ کامپیوتری است که بجای اطلاعات کد دهی شـده رقمـی مانند اعداد در مبنای دو داده های دائمـی در حـال تغـییر و پیوسـته ماننـد تغییرات ولتاژ را مورد پردازش قرار میدهد. کامپیوترهـای دیجیتـالی ( رقمـی ) مقادیر را با سیگنالهای گسسته بیان میکند. ریز پردازنده ، دیجیتالی ( رقمی ) است اما میتواند با کمک یک مبدل قیاسی به رقمی از اطلاعات قیاسـی اسـتفاده کند و همچنین با کمک یک مبدل رقمی به قیاسی ،اطلاعات رقمی را به قیاسی تبدیل کند.

سیستم عامل :

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

سیستم عامل ( System Operation ) با حروف اختصـاری OS نـرم افـزاری اسـت کـه مسئول کنترل و بکار گیری منابع سخت افزاری مانند حافظه ، واحد پردازش مرکزی ( CPU ) فضای ذخیره سازی دیسک و تجهیزات جانبی میباشد. سیستم عامل مبنایی است که برنامه های کاربردی مانند برنامه های واژه پردازی و صفحه گسترده ها بـر اساس آن ساخته میشود.

سیستم عامل DOS :

DOS-MS) System Operating Disk Microsoft ( سیستم عامل تک کاربره با خـط فرمـانی که در سال ١٩٨١ برای کامپیوترهای شخصـی آی بـی ام و سـازگار بـا آن توسـط مایکروسافت منتشر شد. نسخه اصلی DOS توسط یک شرکت کوچک در سیاتل به منظور کارهای آزمایشگاهی ایجاد شده بود. از آنجا که مایکروسافت قـرار بـود سیسـتم عاملی برای IBM تهیه کند لذا آن نسخه را خریداری نمود و برنامه را تهیه کرد. مایکروسافت بعدها نگارشهای بالاتری از DOS-MS ارائه نمود. DOS-MS تا مـدتها یکی از گسترده ترین سیستمهای عامل محسوب میشد.

سیستم مدیریت پایگاه داده :

سیستم مدیریت پایگاه داده ها (System Management Database ( با حروف اختصـاری DBMS یک لایه نرم افزاری بین پایگاه داده ها و کاربر است. ایـن سیسـتم تمـام درخواستهای کاربر نسبت به پایگاه داده ها ( مثلاً پرس و جـو و نوسـازی ) را کنترل میکند. بنابراین کاربر الزامی به پیگیری جزئیات فیزیکی محـل فایلـها و قالبها ، طراحی شاخص دهی و غیره نخواهد داشت. علاوه بر این DBMS کـنترل تمرکـز یافته مربوط به حفاظت داده ها را نیز میسر میسازد. از معروفترین سیسـتمهای مرکز اطلاع رسانی و تکنولوژی اطلاعات اصفهان مـدیریت پایگـاه داده میتـوان بـه دی بـیس، فـاکس پـرو، پـارادکس، اکسـس،
اینفورمیکس و اوراکل اشاره کرد.

سیستم پشتیبانی تصمیم گیری :

DSS ) System Support Decision ) مجموعه ای از برنامه ها و داده های مرتبط است که مدیر را در تحلیل و تصمیم گیری یاری میسازد. کمک این گونه سیستم ها در تصمیم گیری بیش از سیستمهای اطلاعات مدیریت (MIS ) یـا سیسـتمهای اطلاعـاتی اجرایـی (EIS ) است. این سیستمها دارای یک بانـک اطلاعـاتی ، متشـکل از مجموعـه دانـش موجود درباره یک زبان ، که برای فرموله کردن مسائل و پرسش بکار میرود و یک برنامه مدل سازی برای آزمایش تصمیمات ممکن است.

سیستم عامل شبکه :

سیستم عامل شبکه سـر نـام عبـارت ( System Operating Network ) و مخفـف آن NOS میباشد. در شبکه های محلی معماری سرویس گیرنده سرویس دهنده NOS شامل دو بخـش است. بزرگترین و پیچیده ترین بخش نرم افزار سیسـتم ، در حـال اجـرا بـر روی سرویس دهنده است. این نرم افزار سیستم ، اعمال بسیاری شامل اطلاعات حسابهای کاربردی و دستیابی به شبکه ، امنیـت ، بـه اشـتراک گـذاری منـابع ، اعمـال سرپرستی ، نظارت بر UPS و توان مصرفی ، حفاظت داده ها و کشف و کنترل خطـا را هماهنگ می سازد. در شبکه های نظـیر بـه نظـیر بخشـی از NOS بـر روی هـر PC یـا ایستگاه کاری متصل به شبکه نصب و در بالای سیستم عامل PC اجرا میگردد.

پردازشگر :

مدت زمان انجام یک کار بوسیله کامپیوتر ، به عوامل متعددی بسـتگی دارد کـه اولین آهنا ، سرعت پردازشگر ( Processor (کامپیوتر میباشد. پردازشگر یک تراشه الکترونیکی در قلب کامپیوتر بوده و سرعت آن بر حسـب واحـد مگـاهرتز (MHz ) سنجیده میشود. هر چه مقدار این پارامتر بیشتر باشد پردازشـگر سـریعتر خواهـد بود و در نتیجه قادر خواهد بود محاسبات بیشتری را در هر ثانیـه انجـام دهـد. سرعت پردازشگر به عنوان یکی از مشخصه های یک کامپیوتر به قـدری در تعـیین کارایی آن اهمیت دارد که معمولاً به عنوان یکی از اجـزای تشـکیل دهنـده نـام کامپیوتر از آن یاد میکنند. تراشه پردازشگر و اجزای الکترونیکـی کـه آن ـرا پشتیبانی میکنند ، مجموعاً بعنوان واحد پردازش مرکزی یا CPU شناخته میشود.

حافظه :

به محل ذخیره کردن محاسباتی که توسط کامپیوتر انجام مـیگیرد حافظـه گوینـد. در کامپیوتر هـا دو نـوع متـداول حافظـه وجـود دارد. در واقـع حافظـه اصـلی
کامپیوتر شامل دو بخش است : ١ -حافظه فقط خواندنی (ROM (و حافظه با دسترسی تصادفی (RAM )

RAM :

RAM سر نام عبـارت (Memory Access Random ( بـه مفهـوم حافظـه بـا دسـتیابی مستقیم یا دستیابی تصادفی ، محلی است که دستورالعمل ها و داده هـای برنامـه در آن ذخیره میشوند. بطوری که مستقیماً برای واحد پردازش مرکزی (CPU ) قابـل دستیابی باشند. RAM حافظه خواندنی / نوشتنی نیز نامیده میشود. لازم به ذکر است که با قطع ناگهانی برق تمام اطلاعات این حافظه از بین خواهد رفت .

: ROM

ROM سرنام عبارت (Memory Only Read ) یا حافظه فقط خواندنی ، حافظه ای بـر پایه نیمه هادی است که دستورالعمل ها یا داده های قابل خواندن و غیر قابـل تغییری را در خود جای میدهد. ROM بخشی از انبار اولیـه کـامپیوتر اسـت کـه محتویاتش را زمان خاموش کردن دستگاه از دست نمیدهد و شامل برنامه های ضروری مرکز اطلاع رسانی و تکنولوژی اطلاعات سیستم است . دستورالعمل های راه اندازی در ROM نگهـداری میشـود و هنگـام
روشن کردن کامپیوتر کار راه اندازی سیستم به عهده آهنا است.

هارد دیسک :

دیسک های مغناطیسی ( Disk Hard ( قادر به نگهداری داده ها در کامپیوتر هستند ، نوعاً دارای ظرفیتی بین چند گیگا بایت تا چند ده گیگا بایت میباشد.

مفهوم بیت :

بیت شکل خلاصه شده ( digital Binary ) و مقدار یک صفر در سیسـتم عـددی دودویـی میباشد. در پردازش و ذخـیره سـازی، بیـت کـوچکترین واحـد اطلاعـاتی اسـت کـه کامپیوتر مورد استفاده قرار میدهد و بطور فیزیکی بوسیله پالسی که بـه یـک مدار ارسال میگردد و یا به شکل نقطه کوچکی روی دیسک مغناطیسی کـه قابلیـت ذخیره سازی یک یا صفر را دارد، مشخص میشود. بیتها کمترین اطلاعات قابـل فهـم برای انسان را ارائه میکنند. بیتها در گروه هـای هشـت تـایی ، بایتـها را تشکیل میدهند که جهت ارائه تمام انواع اطلاعات از جمله حروف الفبا و رقمهـای صفر تا نه مورد استفاده قرار میگیرند.

مفهوم بایت :

هر بایت شامل هشت بیت میباشـد . هـر بیـت را میتوانیـد بصـورت یـک سـوئیچ الکتریکی با دو وضعیت ON یا OFF و یا یـک عـدد بـاینری در مبنـای ٢ بـا دو
مقدار ۰ یا ۱ تصور کرد.

بیت نت :

BITNET سر نام (Network Time s’It Because ) یک شبکه گسترده ( WAN ) است که در سال ١٩٨١ توسط موسسه همکاری برای تحقیقـات و آمـوزش شـبکه سـازی (CREN ) در واشنگتن به کار افتاد. این شبکه که اینک از بین رفته است ، پست الکترونیکی و خدمات انتقال فایل بین کامپیوتر های بزرگ انستیتو های آموزشی و تحقیقاتی در آمریکای شمالی ، اروپا و ژاپن را ارائه مـی نمـود. ایـن شـبکه بجـای IP/TCP از پروتکل IBM استفاده میکرد و قـادر بـه تبـادل پسـت الکترونیکی در اینترنت نیز بود.

انواع RAM :

RAM شامل دو نوع است : ایستا و پویا . متـداولترین و ارزانتریـن RAM در واقع نوعی خازن است که میتواند شارژ الکتریکی را در خود حفظ کـرده و نشـان
دهنده یک بیت از داده باشد. متاسفانه خازن فقط بـه مـدت کوتـاهی میتوانـد شارژ الکتریکی را در خود حفظ کند و باید بطور مرتب محتویاتش تجدید شـود. بـه همین دلیل RAM مبتنی بر ایـن روش را (RAM پویـا ) یـا ” DRAM ” میگوینـد. نمونه سریعتر و گران قیمت تری از RAM نیز وجود دارد که در آن از کلید هـای
بسیار کوچکی به نام فلیپ فلاپ استفاده شده است . این کلیـد هـا قطعـه هـای پایداری بوده و تا زمانی که جریان الکتریکی جدیدی به آهنا اعمال نشده باشـد میتوانند محتویات یک بیت را در خود نگهداری کنند. RAM مبتنی بر این روش ( RAM ایستا ) یا ” SRAM ” نامیده میشود.

انواع ROM :

EPROM سر نام عبارت ( Memory Only Read Programmable Erasable ) است کـه بـه آن حافظه فقط خواندنی قابل برنامه ریزی نیز گفته میشود. EPROM ها تراشه های حافظه غیر فرار ( پایدار ) هستند که پـس از سـاخت برنامـه ریـزی میشـوند. مرکز اطلاع رسانی و تکنولوژی اطلاعات تفاوت این نوع حافظه با حافظه PROM ، قابلیت پاک شدن برنامه های درون آن میباشد. در این تراشه ها اشعه ماوراء بنفش قوی میتواند اتصالهای قطـع شـده تراشه را دوباره برقرار کند. اگر چه قیمت EPROM ها بسیار بیشـتر از DROM ها است اما اگر تغییرات زیادی در برنامه ریزی اعمـال گـردد، EPROM مقـرون بصرفه خواهد بود.

: EEPROM

نـوعی ( Electronically Erasable Programmable Read Only Memory ) عبـارت نـام سـر EPROM است که بجای اشعه مـاوراء بـنفش میتـوان آن را اسـتفاده از جریـان الکتریکی قوی پاک کرد. مزیت اینچنین تراشه هایی این است که برای پـاک کـردن آن دیگر لازم نیست تراشه را از کامپیوتر جدا کنیم . اما برای پاک کـردن آن باید جریان به مدت خاصی برقرار باشد و در ضمن باید برای مدت طولانی و بدون جریان برق پایدار بماند مطلوب میباشد. برنامه ریزی EEPROM به زمان بسیار بیشتری نسبت به RAM لازم دارد و معمولاً نیز ظرفیتی کمتر از RAM دارد.

دیسک :

گستره وسیعی از وسایل ذخیره سازی قابل جابجایی وجود دارند که به راحتی امکـان انتقال آهنا از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر و یا بکارگیری آهنا بـه عنـوان
نسخه های پشتیبان امنیتی در هنگام از دست رفتن ، خراب شدن یا به سـرقت رفـتن کامپیوتر وجود دارد.

فلاپی دیسک  Disk Floppy :

دیسکهای مغناطیسی کوچکی که میتوان آهنا را از کامپیوتر خارج کرد. دیسک هـا نوعاً حدود ۴/١ مگابایت اطلاعات را در خود نگهداری میکنند.

: DC-ROM

کـه اسـت نـوری سـازی ذخـیره رسانه ( Compact Disk Read Only Memory ) DC-ROM ظرفیت ذخیره سازی ۶۵٠ مگابایت را دارد. سرعت منفرد (۱X ) در گرداننده هـای ROM-CD ، ١۵٠ کیلو بایت در ثانیه است. چون داده ها توسـط گرداننـده هـای ROM-CD مبتنی بر زمان نیست میتوان با چرخاندن این داده ها توسط گرداننـده های با سرعت خطی بالاتر خواندن آهنـا را افـزایش داد. بـه عنـوان مثـال یـک گرداننده ٢۴ ساعته (۲۴X ) سرعت انتقالی برابر ٣/۶ مگابایت در ثانیه دارد.

وسایل جانبی :

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

هر وسیله ای که خارج از واحد سیستم ( Case ( قرار داشته باشد وسـیله جـانبی نامیده میشود. در اغلب سیستم های کامپیوتری ، سه وسیله جانبی ضروری موسـوم به صفحه کلید (Keyboard ) ماوس ( Mouse ) و صفحه نمایش (Monitor)

ماوس ( Mouse ) :

ابزاری ورودی که به کاربر اجازه میدهد به اقلام موجود بر روی صـفحه تصـویر اشاره و آهنا را انتخاب کند. ساختار اصلی ماوس متشکل از یک وسیله کوچک کـه در دست جای میگیرد و چند دکمه مسطح روی آن . زیر ماوس یـک بخـش جهـت یـاب ( معمولاً گوی ) قرار دارد. کل این مجموعه نیز بـه وسـیله سـیمی بـه کـامپیوتر متصل میشود. با حرکت ماوس توسط کاربر اشاره گر ماوس بر روی صفحه تصـویر ، به طور همزمان به همان سمت حرکت میکند. اولین ماوس توسط دکـتر داوگ انگلـبرت در سال ١٩۶۴ اختراع شد.

صفحه کلید :

صفحه کلید یا Keyboard شامل مجموعه ای از کلید هاست که چیـدمان آهنـا ماننـد ماشین تایپ بوده و شما ( کاربر ) را قادر میسازد، اطلاعات و فرماهنـای دلخـواه مرکز اطلاع رسانی و تکنولوژی اطلاعات خود را وارد کامپیوتر کنید. Keyboard نیز یکی از وسایل ورودی کامپیوتر بـه شمار میشود.

صفحه نمایش :

به صفحه نمایش کامپیوتر مـانیتور Monitor ( بـه معـنی آگـاهی دهنـده ) گفتـه می شود. چرا که برای آگاهی یافتن از وقایعی که در کامپیوتر شما در حال وقوع هستند استفاده میکند. مانیتور از وسایل خروجی کامپیوتر میباشد.

چاپگر :

چاپگر یا Printer ، از ابزار های خروجی کامپیوتر است که متن یا تصـویر ایجـاد شده به وسیله کامپیوتر را بر روی کاغذ ( یا رسانه مشـابه دیگـر ) پیـاده میکند. چاپگر ها از جنبه های مختلف تقسیم بندی میشوند که متداوترین مشخصـه آهنا ضربه ای یا غیر ضربه ای بودن آهناست. در چاپگرهای ضربه ای هر چاپگر بـا کاغذ تماس فیزیکی دارد. مثل چاپگر های ماتریسی نقطـه ای و چـرخ و فلکـی ، اما در چاپگر های غیر ضربه ای هر چاپگر با کاغذ تماس نـدارد کـه بـه عنـوان نمونه میتوان از چاپگر های لیزری و جوهر افشان و حرارتی نام برد.

مودم :

داده کامپیوتر در قالب رقم (Digital (ذخیره میشود و در حالی که خطوط تلفن داده ها را در قالبی قیاسی (Analog ( منتقل میکنند. به اطلاعاتی رقمی میگوییم که توسط اعداد گسسته قابل نمایش باشـد . بـه داده ای قیاسـی گـوییم کـه توسـط کمیتهای متغیر پیوسته نمایش داده میشوند. هنگامی که دو کامپیوتر را از طریق خط تلفن متصل میکنیم، نیاز به ابزاری به عنوان واسط بـین کـامپیوتر خـود و سیستم تلفن داریم که داده ها را از قالبی رقمی به قالبی تلفیقـی ( Modulation ) نموده تا از طریق خط تلفن قابل انتقال باشند. همچـنین در انتـهای دیگـر داده قیاسی را به قالب رقمی اولیه اش تفکیک ( Demodulation ) می نماید. این ابزار ” Demodulation / Modulation ) ” تلفیق کننده / تفکیک کننده ) یا Modem نامیده میشود.

: Multi Media

کامپیوترها میتوانند تمام انواع داده هایی را که امکان تبدیل آهنا به ارقام وجود دارد، از قبیل موزیکها ، تصاویر ، ترسیمات متحرک ، تصاویر ویدئویی و
گفتارها ، به کاربسته و دستکاری کنند. وجود این قابلیـت منجـر بـه رشـد و تعالی برنامه های کاربردی متعددی شده است که به واسطه آهنا میتـوان متنـها،
تصاویر ویدئویی و اصوات را بـه منظـور ارائـه بسـته هـای مختلـف آموزشـی ، اطلاعاتی یا سرگرمی ترکیب کـرد. در یـک تعریـف میتـوان گفـت : بـه کـاربرد
کامپیوتر برای ارائه متن ، تصاویر ویدئویی ، انیمیشن و صوت بصورت مختلط چند رسانی یا Media Multi گفته میشود. عناصر سخت افزاری مرتبط بـا ایـن کـاربرد عبارتند از اسکنر ، کارت صوتی، بلند گو و میکروفن.

اسکنر :

پویشگر یا اسکنر ( Scanner ( از جمله وسایل ورودی نوری میباشد که با استفاده از تجهیزات حساس به نور ، تصویری از طرح روی یک برگ کاغذ یا هر موضوع دیگر میسازد. تصویر مزبور به سیگنالهای دیجیتال تبـدیل میشـود تـا بوسـیله نـرم افزار تشخیص نوری کاراکتر ها ، و یا نرم افزار های گرافیکـی دیگـر پـردازش شود. اسکنر ها در انواع مختلفی عرضه میشوند. از جمله اسـکنر هـای تخـت ( هـد اسکن از روی یک شیء ساکن حرکت میکند ) اسکنرهای تغذیه ای ( شیء از روی هد اسکن ثابت حرکت داده میشود) اسکنر های غلطکی ( شـیء حـول هـد اسـکن ثابـت دوران میکند ) و اسکن های دستی ( کاربر اسکنر را روی شیء ثابت حرکت میدهد.

دوربین دیجیتالی :

عملکرد دوربینهای دیجیتال یا WebCam دقیقاً شبیه بـه دوربینـهای اسـتاندارد معمول میباشد با این تفاوت کـه در آهنـا از فـیلم عکاسـی اسـتفاده نشـده و
تصاویر به صورت دیجتالی در حافظه دوربین ضبط میشوند. پس از ضبط شـدن تصـاویر مرکز اطلاع رسانی و تکنولوژی اطلاعات در حافظه دوربین این امکان وجود خواهد داشت که آهنـا را بـه کـامپیوتر خـود منتقل کنید.

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

بلندگو ها :

بلنـدگو هـا کـه امـروز بـه بخشـی از تجهیـزات اسـتاندارد ( تقریبـاً ) تمـام کامپیوترهای جدید تبدیل شده اند برای پخش موسـیقی و سـایر صـدا هـا مـورد
استفاده قرار می گیرند.

میکروفن :

بسیاری از نرم افزارهای کاربردی را میتوانید با فرامین گفتاری کنترل کنید ، به عبارت دیگر به جای وارد کردن یک فرمان از طریق تجهیزاتی نظیر صفحه کلیـد
یا ماوس کافی است فرمان مزبور را تلفظ نمایید. مشروط بـر آنکـه میکـروفن در مقابل دهان شما باشد.

نرم افزار های کاربردی :

Interface Program Application ، که به اختصار API خوانده میشوند تعریفـی کامـل از تمام توابع سیستم عامل که در دسترس یـک برنامـه کـاربردی قـرار دارنـد ( توابعی که برنامه کاربردی میتواند به منظور انجـام وظـایفی ماننـد مـدیریت پرونده ها و نمایش اطلاعات بر روی صفحه تصور کامپیوتر از آهنا استفاده نماید) و همچنن نحوه استفاده ازآن توابع میباشد. API در سیستمهای عـاملی کـه رابـط گرافیک کاربر را پشتیبانی می کنند توابعی را نیز برای پشتیبانی پنجره ها، شکلها ، فهرستهای گزینشی عمودی ( Down Pull ( و سایر اجزای رابط تعریـف مـی نمایند.

نرم افزار های مجاز :

به نرم افزار هایی گفته میشود که از سوی فرد یا سازمان تولیـد کننـده بـه عنوان نسخه مجاز به خریدار فروخته شده باشد و خریدار تنها بتواند آن را تحت
شرایط خاصی مورد استفاده قرار دهد.

نرم افزار های رایگان :

به نرم افزار هایی گفته میشود که بدون دریافـت هـیچ هزینـه ای در اختیـار استفاده کنندگان قرار میگیرند. معمولاً تولید کنندگان این نوع نرم افزار هـا
اجازه استفاده از آهنا را به کاربران میدهند. اما فروشنگان آهنا را مجاز نمـی شمرند.

نرم افزار های Ware Share :

به نرم افزار هایی گفته میشود کـه نوعـاً بـدون دریافـت هـیچ هزینـه ای در اختیار افراد قرار میگیرند اما تولید کننده آن از کاربر میخواهـد در صـورت تمایل به استفاده مستمر از نرم افزار مبلغ اندکی را به عنـوان هزینـه مجـوز پرداخت نمایند. به این ترتیب ، کاربرانی که این مبلغ را پرداخـت مینماینـد از دستیابی سرویس و نسخه های روز آمد شده نرم افزار بهره مند خواهند شد.

داده ها :

به اطلاعات خامی که هنوز توسط سیستم پردازش نشده اند داده میگویند.

: Back Ups

نسخه های کپی نرم افزار ها یا فایلها که برای رعایت احتیاط روی یک رسـانه ذخیره سازی ثانویه مانند دیسک یا نوار ایجاد شده اند، هنگام بـروز مشـکل در
رسانه اولیه خیال کاربر را از امن بودن اطلاعات راحت میکند.

ویروس های کامپیوتری :

ویروس های کامپیوتری نرم افزارهایی هستند که بدون آگـاهی یـا مجـوز شمـا بـه ماشینتان راه پیدا میکنند. بعضی از ویروسها طوری طراحی میشوند که برنامـه مرکز اطلاع رسانی و تکنولوژی اطلاعات های نسبتاً ضروری که فقط پیامهایی را نمایش میدهند یا موسـیقی مینوازنـد را فعال می کنند. سایر ویروسها میتوانند با ضرب کـردن برنامـه یـا پـاک کـردن محتوای گرداننده دیسک سخت به کامپیوترتـان ضـرر برسـانند. بـیش از ٠٠٠/۵٠ ویروس کامپیوتری شناخته شده است.

ویندوز :

ویندوز ( Windows ) سیستم عاملی است که در سال ١٩٨٣ توسط مایکروسافت معـرفی شد. ویندوز یک محیط رابط کـاربر گرافیکـی چنـد وظیفـه ای اسـت کـه بـر روی کامپیوترهای مبتنی بر داس ( ویندوز for Windows Workgroups ( و به عنوان سیستم عاملی مستقل اجرا میشوند. در ویندوز فهرستهای گزینشی نواحی پنجـره ای روی صفحه نمایش و یک ابزار ورودی مانند ماوس بکار برده میشود.

ویندوز NT :

سیستم عاملی که در سال ١٩٩٣ توسط شرکت مایکروسافت ارائه گردید. NT Windows بر خلاف نگارشهای اولیه ویندوز به وجود سیستم عامـل DOS-MN وابسـته نبـود. NT Windows یک سیستم عامل چند وظیفه ای ، ٣٢ بیتی با ویژگیهای شبکه سـازی ، چند پردازشی و امنیتی میباشد. این سیستم عامل بر روی سخت افزار های متنوعی از جملــه سیســتمهای ٨٠٨۶ و ٨٠۴٨۶ پنتیــوم اینتــل و AXP Alpha DEC و همچــنین کامپیوترهای چند پردازنده ای به اجرا در می آید و تا ۴ گیگا بایـت حافظـه مجازی را پشتیبانی میکند.

پنتیوم :

پردازنده پنتیوم در سال ١٩٩٣ توسط اینتل معرفی شد. سـرعت پـالس سـاعت ایـن گروه از پردازنده پنتیوم ۶٠ و ۶۶ مگا هرتز ( و با منبع تغذیه ۵ ولـت کـار
میکند ) بعد از آن پردازنده های پنتیوم دیگری بـا سـرعت ٧۵ مگـاهرتز ، ٩٠ مگا هرتز ، ١٢٠ مگا هرتز، ١٣٣ مگا هرتز ، ١۶۶ مگا هرتز و ٢٠٠٠ مگـا هرتـز تولید شدند. پنتیوم ١٣٣ مگا هرتزی به عنوان مثال میتوانست ٩/٢١٨ دستور در  ثانیه را اجرا کند. پردازنده پنتیوم از ٢/٣ میلیون ترانزیستور تشکیل شـده است.موضوعات :
فناوری اطلاعات

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *